+48 513 032 820

Zadzwoń teraz

}

Pn. - Pt.: 9:00 - 18:00

Godziny pracy

ul. Młyńska 12/9 Gliwice

BIuro Kancelarii

Wiele lat temu, na terenie Powiatu Gliwickiego, można było natknąć się na plakat przedstawiający rozmarzoną dziewczynkę, za którą w oddali przedstawiona była szczęśliwa rodzina. Na plakacie umieszczono bardzo wymowne hasło „Szukam domu!”

Celem akcji było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz znalezienie odpowiednich kandydatów na rodziców zastępczych. Z uwagi na to, że ta idea jest mi szczególnie bliska chciałabym Państwa zachęcić do zastanowienia się nad możliwością stworzenia rodziny zastępczej dla dziecka, któremu rodzice nie zapewnili odpowiedniej opieki. Niestety pomimo upływu lat problem jest nadal aktualny. Piecza zastępcza jest bowiem sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza może przybierać różne formy, wśród których wymienia się rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Ich zadaniem jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania. Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; 3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; 6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny; 7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Od kandydatów na rodzinę zastępczą wymaga się także odbycia odpowiedniego szkolenia.

Cele i czas trwania pieczy

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Jednak osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za jej zgodą, do ukończenia 25-go roku życia, jeżeli się uczy, tj. na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Należy jednak mieć na uwadze, iż piecza zastępcza nie jest adopcją. Zgodnie z założeniami wspomnianej ustawy, piecza zastępcza ma zapewniać:

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym; 2) przygotowanie dziecka do: a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Świadczenia na utrzymanie dziecka Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko – na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o pieczy – przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, które w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej jak i niezawodowej, wynosi nie mniej niż 1000zł miesięcznie.

Niezależnie od powyższego, rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500 +), zwany “dodatkiem wychowawczym”. Ponadto, rodzinom zastępczym, które zdecydowałyby się na przyjęcie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek – o którym mowa w art. 81 ustawy o pieczy- nie niższy niż kwota 200zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania (art. 80 ust. 1 ustawy) oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności (art. 81 ustawy) przysługują rodzinie zastępczej również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej, ucząc się, tj. na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy. Podkreślić należy, iż kwoty świadczeń, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%. Warto wspomnieć, iż ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje także dodatkowe formy pomocy dla rodzin zastępczych, w tym dofinansowania i świadczenia o charakterze fakultatywnym.

Szczegółowych informacji oraz wyjaśnień chętnie udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, piętro II, pok. 200, tel. 32 301 50 39, 32 332 66 16, 514 448 959.

Adwokat Katarzyna Kuziara-Cieślar Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach